headerJobDetailPic
3 ธ.ค. 62
Data Entry Officer

รายละเอียดของงาน

- งานตรวจสอบข้อมูล
- ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์
- Input Data
- จัดทำ Report
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

14,000 - 15,000 บาท

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน
  • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  • รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  • มีความละเอียด รอบคอบ พร้อมเรียนรู้งานใหม่
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ (ทำงานที่บ้าน)

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณอภิญญา

โทร :

อีเมล : jobthai_86@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์