headerJobDetailPic
19 ก.ย. 62
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา Graphic Designer (กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

- วาง Layout หนังสือท่องเที่ยว
- ออกแบบ Artwork งานสำหรับใช้บนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกนิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบ มีระยะเวลาในการฝึกงานหรือสหกิจ 3-8 เดือน
  • มีทักษะและความรู้ในด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไว ใส่ใจในรายละเอียด และกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้งาน
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณกันตภณ หรือ คุณอนพัช

โทร :

อีเมล : jobthai_193@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์