headerJobDetailPic
3 ก.ย. 62
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา Writer (กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

- ทำหนังสือท่องเที่ยว
- ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาจีนหรืออังกฤษ
- ทำงานเขียนต่าง ๆ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกสำรวจภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

4 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกภาษาจีนหรืออังกฤษ สาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาในการฝึกงานหรือสหกิจ 3-8 เดือน
  • มีความสามารถทางด้านภาษาจีนหรืออังกฤษ
  • สนใจงานเขียนและการทำหนังสือ
  • สามารถออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณกันตภณ หรือ คุณญาณิน

โทร :

อีเมล : jobthai_190@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์