headerJobDetailPic
12 ก.ค. 62
Sales Admin

รายละเอียดของงาน

- จัดทำใบเสนอราคา, จัดการเอกสารหลังการขายทุกช่องทางของทีม, ติดตามสถานะของลูกค้าและจัดทำเอกสารแทนcustomer serviceได้
- จัดเตรียมเอกสาร, รายงานการขาย, และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดตามประสานงานระหว่างทีมกับบัญชีและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลทันทีเมื่อเกิดปัญหา

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน30
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช./เทียบเท่าขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน MS Office (เช่น Word, Excel เป็นต้น) ได้เป็นอย่างดี
  • บริหารจัดการงานตนเองได้เป็นอย่างดี
  • ซื่อสัตย์ในหน้าที่การทำงานและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
  • มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ​

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณธนาภรณ์ หรือ คุณธัชชัย หรือ คุณชลัฐพล

โทร :

อีเมล : jobthai_186@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์