headerJobDetailPic
13 ก.พ. 62
Senior Creative Content Editor

รายละเอียดของงาน

• ดูแล รับผิดชอบทีมงาน ในการออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพตามเป้าหมาย เช่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้าง Traffic สู่ Customer Feedback และ Leads
• ทำงานร่วมกับทีม Product Development และ Product Marketing ในการออกแบบ Content และสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
• ศึกษา ค้นหาข้อมูล หรือสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
• สร้างสรรค์ Content ในหลากหลายรูปแบบดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผลการตอบรับ และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
• ดูแล Social Media ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางที่กำหนด

* ทักษะที่ต้องการ*

• Creative Thinking
• Analytical Thinking
• Communication Skills
• Web Content
• Social Media Marketing
• English (Reading, Writing, Translation)
• SEO
• Project Management
• ถ้าออกแบบ Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ และตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web Content และ/หรือ Social Media ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน งานสื่อสาร อย่างน้อย 3 ปี
  • มีกิจวัตรประจำวันในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งใน และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบ ๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ
  • สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปความเป็นไทยได้
  • สามารถใช้ Social Media ได้หลากหลายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง
  • สามารถทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ
  • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ***ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีรูปถ่าย***

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_172@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์