ประวัติของบริษัท

ธุรกิจหลักของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") คือ การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิก แบบชำระเงินสดและ บริการตนเอง ภายใต้ชื่อ"แม็คโคร" โดยจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2537 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยนำออกจำหน่ายและเรียกชำระค่าหุ้นจน ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ มีสาขาทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน มีสาขามากกว่า 100 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีขนาดพื้นที่ขายแตกต่างกันไป ตามทำเลที่ตั้ง แบ่งเป็น 9 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 39 สาขาในต่างจังหวัด สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเล ที่เหมาะสมและสะดวก ต่อการเดินทาง มาใช้บริการของลูกค้าสมาชิกกลุ่ม และได้นำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละทำเลที่ตั้ง

Makro MissionMakro Mission

บริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าสมาชิกจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้ายค้าปลีกรายย่อย กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

Makro MissionMakro Mission

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ("สยามฟูด") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชั้นนำที่ให้บริการ จัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมบริการจัดเก็บและจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยว และบริการด้านอาหารทั่วประเทศ สยามฟูด มีความเชี่ยวชาญในการจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทเนื้อสัตว์ คุณภาพดี อาหารทะเล สัตว์ปีก และเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดดำเนินการอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เกาะสมุย และภูเก็ต

Makro MissionMakro Mission