28 ส.ค. 62
ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - ใบอนุญาตประกอบการ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำจ.กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

- ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจำหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning) และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทำงาน
- จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ประเภทอาคารค้าปลีก ค้าส่ง กับส่วนราชการท้องถิ่น ณ สถานที่ตั้งอยู่ และชี้แจง อธิบาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตเชื่อมทางเข้าออก และ การระบายน้าทิ้ง (ถ้ามี)
- จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอทะเบียนบ้าน สำหรับประกอบกิจการ
- จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอ ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจ ค้าปลักค้าส่ง อาทิ ใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อสะสมอาหาร และ เพื่อจาหน่ายอาหาร ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ฯลฯ
- ประสาน และสนับสนุน ที่ประชุมทีมทางาน (NWT) และ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- มองเป้าหมาย ความสาเร็จ ร่วมกัน ในทีมทางาน พร้อมผลักดัน โครงการ เพื่อส่งมอบและดาเนินการก่อสร้าง ได้ทันตามกาหนดเวลา และ ติดตาม,รายงาน หากมีอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข ให้ที่ประชุม ทราบอย่างรวดเร็ว

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในกฎหมาย ควบคุมอาคาร ผังเมือง ค้าปลีกค้าส่ง และกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสัมพันธ์ที่ดี กับส่วนราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก และกฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีมได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติเชิงบวก และ มีความเป็นผู้นำ ในการทางานร่วมกับทีม และ ส่วนราชการภายนอก
  • มีความมานะอดทน ต่อการทำงาน ภายใต้แรงกดดัน และข้อจากัดด้านเวลา
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Khun Jirayu Prakobphon (Toey)

โทร :02-797-9000 ต่อ 575302-797-9000 ต่อ 5753

อีเมล : tescolotus_242@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์

ตำแหน่งงานน่าสนใจ