ผลิตภัณฑ์ เพื่อบริโภค

อาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพ

สด สะอาด สะดวก ปลอดภัย... มั่นใจผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้สัญลักษณ์ซีพี

ปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่างยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ อันสอดคล้องกับปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย มากขึ้น

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็น “ครัวของโลก” โดยเน้น โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องกับความ พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้สัญลักษณ์ซีพี เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก จากซีพีเอฟ ไม่ว่า จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสด ทั้งเนื้อไก่ ไข่สด เนื้อหมู เนื้อเป็ด จนไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูปต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจ อย่างสูงสุดในความปลอดภัยและคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารซีพี