ติดต่อเรา

สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-766-8000 ต่อ 8702-05

โทรศัพท์: 02-766-8000 ต่อ 8702-05

Email: job@cpf.co.th