ติดต่อเรา

สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-641-0400

โทรศัพท์: 02-641-0400

แฟกซ์: 02-641-0100

Email: job@cpf.co.th