ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

ในปี 2556 ซีพีเอฟได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก“อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท รวมถึงสอดรับกับความท้าทายและกระแสโลกด้วย

ซีพีเอฟเป็นมากกว่า "ธุรกิจ"

...

เราคือ "ครัวของโลก"

ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ “อาหารคุณภาพและปลอดภัย”

ควบคู่ไปกับรักษา “สมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อร่วม “หล่อเลี้ยงทุกชีวิต” บนโลกใบนี้

ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ซีพีเอฟตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่เอื้อให้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ท่ามกลางแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพภูมิอากาศ อันเป็นความท้าทายทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

เราจึงไม่หยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพและปลอดภัยที่ตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยน แปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน เรายังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านอาชีพและการดำรงชีวิตให้แก่สังคม ทั้งพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตอาหาร

เพราะเราเชื่อว่าการมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ควบคู่ไปกับนวัตกรรมและประสิทธิภาพในสภาพสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการพึ่งพาตนบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงอยู่จะสามารถร่วมสร้างเสถียรภาพทางอาหารและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนได้ในที่สุด